/ Статистик мэдээ /
 • Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын статистик мэдээ /2021 оны эхний 8 сарын 25-ны байдлаар/ 2021.08.30 Сүмб...
 • Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын статистик мэдээ /2021 оны эхний 7 сарын байдлаар/ 2021.07.29 Сүмбэр ...
 • Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын статистик мэдээ /2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2021.06.29 Сүмбэ...
 • Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын статистик мэдээ /2021 оны эхний 5 дугаар сарын байдлаар/ 2021.05.31 Сүм...
 • Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын статистик мэдээ /2021 оны эхний 4 дүгээр сарын байдлаар/ 2021.04.29 Сүм...
 • Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын статистик мэдээ /2021 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар/ 2021.03.29 Сүмбэр ...
 • Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын статистик мэдээ /2021 оны эхний 2 дугаар сарын байдлаар/ 2021.03.02 Сүмб...
 • Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын статистик мэдээ /2021 оны 01 дүгээр сарын байдлаар/ 2021.02.01 Сүмбэр ...
Статистик мэдээ
 • 2023-01-11
 • 2023-01-11
 • 2023-01-11
 • 2023-01-11
 • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна