/ Статистик мэдээ / Статистик мэдээ 5 сар

Статистик мэдээ 5 сар

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын
нөхцөл байдлын статистик мэдээ
/2023 оны 5 дугаар сарын байдлаар/
2023.05.30     Сүмбэр сум
  Үзүүлэлт 2022 оны эхний 5 сар 2023 оны эхний 4 сар Өсөлт, бууралт
Тоо Хувь
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 78 63 -15 -19.2
Хэргийн өнгө 1 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/   - - -
2 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/   3 3 3 нэгж
3  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 29 34 5 17.2
4 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 3 2 -1 -33.3
5 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/ 1 2 1 100.0
6 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/         
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 40 13 -27 -67.5
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18 2 2    
9 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/ 1   -1 -100.0
10 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/ 1   -1 -100.0
11 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ 0 3 3 3 нэгж
12 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/        
13 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/        
14 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/   1 1 1 нэгж
15 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/        
16 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/        
17 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/        
18 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/   3 3 3 нэгж
19 Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг /25.1-25.6/ 1   -1 -100.0
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 42 42 0 0.0
Сэжигтэн 20 15 хүртэлх насны 1 2 1 100.0
21 16-17 насны   2 2 2 нэгж
22 18-29 насны 16 10 -6 -37.5
23 30-34 насны 5 7 2 40.0
24 35-аас дээш насны 20 21 1 5.0
25 Боловсрол-Дээд 1 12 11 1100.0
26 Боловсрол-Тусгай дунд 1 6 5 500.0
27 Боловсрол-Бүрэн дунд 21 8 -13 -61.9
28 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 15 9 -6 -40.0
29 Боловсрол-Бага 2 5 3 150.0
30 Боловсролгүй 2 2 0 0.0
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 31 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 10 4 -6 -60.0
32 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 27 16 -11 -40.7
33 Эмэгтэй хүн оролцсон 9 7 -2 -22.2
34 Хүүхэд оролцсон 1 4 3 300.0
35 Бүлгээр үйлдсэн 1 4 3 300.0
36 Согтуугаар үйлдэгдсэн 20 20 0 0.0
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 78 63 -15 -19.2
  37 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 7 10 3 42.9
38 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 11 12 1 9.1
39 Гэр орон сууцанд 41 25 -16 -39.0
40 Авто зам 0 3 3 3 нэгж
41 Бусад газарт 19 13 -6 -31.6
42 06-14 цагт 23 21 -2 -8.7
43 14-19 цагт 30 12 -18 -60.0
44 19-22 цагт 9 6 -3 -33.3
45 22-06 цагт 16 24 8 50.0
46 ГХ-ийн улмаас нас барсан 0 2 2 2 нэгж
47 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 30 38 8 26.7
48 Учирсан хохирол /сая, төг/ 153 142.3 -10 -6.7
49 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 37.4 18.7 -19 -50.0
50 Битүүмжилсэн        
51 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 37 22 -15 -40.5
52 Илрүүлэлтийн хувь 48.6 51.1 3 5.1
53 Баянтал суманд гарсан 9 7 -2 -22.2
54 Шивээговь суманд гарсан 5 6 1 20.0
55 Сүмбэр суманд гарсан 64 50 -14 -21.9
  56 Хүнд гэмт хэрэг 12 9 -3 -25.0
57 Хөнгөн гэмт хэрэг 66 54 -12 -18.2
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 491 502 11 2.2
Өргөдөл 58 Хэрэг нээсэн 70 62 -8 -11.4
59 Хэрэг нээхээс татгалзсан 39 59 20 51.3
60 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 102 145 43 42.2
61                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 22 19 -3 -13.6
62 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 224 187 -37 -16.5
63 Харъяалалын дагуу шилжүүлсэн  5 7 2 40.0
64 Үлдэгдэл 29 23 -6 -20.7
Тав. Захиргааны зөрчил 8977 10384 1407 15.7
Хэв журмын нөхцөл байдал 65 Торгосон:-хүн 8746 10181 1435 16.4
66 Төгрөг 336605.6 281839.0 -54767 -16.3
67 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 103 147 44 42.7
68 хуулийн этгээд  1   -1 -100.0
69 төгрөг 75195.0 61210.0 -13985 -18.6
70 Ердийн журмаар: хүн 8643 10034 1391 16.1
71 төгрөг 261410.6 220629.0 -40782 -15.6
72 Баривчлуулсан хүний тоо 69 90 21 30.4
73 Эрх хассан 150 91 -59 -39.3
74 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 249 62 -187 -75.1
75 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан 2 1 -1 -50.0
             
 
    ХЯНАСАН: ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН  ДЭД БӨГӨӨД,
    ЭРҮҮГИЙН ЦАГДААГИЙН ТАСГИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН  ХУРАНДАА   Ц.ГАНБОЛД  
             
             
    МЭДЭЭ ГАРГАСАН: МЭДЭЭЛЭЛ СУДАЛГААНЫ  МЭРГЭЖИЛТЭН
    ЦАГДААГИЙН АХМАД                                       Н.ЖАРГАЛМАА  

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна