/ Статистик мэдээ / Статистик мэдээ

Статистик мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын
нөхцөл байдлын статистик мэдээ
/2023 оны 4 дүгээр сарын байдлаар/
2023.04.29     Сүмбэр сум
  Үзүүлэлт 2022 оны эхний 4 сар 2023 оны эхний 4 сар Өсөлт, бууралт
Тоо Хувь
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 60 47 -13 -21.7
Хэргийн өнгө 1 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/ - - - -
2 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/   2 - 2 дахин
3  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 24 24 0 0.0
4 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 2 3 1 2 нэгжээр
5 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/ - 2 - 2 нэгжээр
6 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/  - - - -
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 30 7 -23 -76.7
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18 2 3 1 50.0
9 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/ - - - -
10 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/ 1 - - -
11 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ - 2 - -
12 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/ - - - -
13 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/ - - - -
14 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/ - 1 - -
15 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/ - - - -
16 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/ - - - -
17 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/ - - - -
18 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/ - 3 - -
19 Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг /25.1-25.6/ 1 - - -
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 29 25 -4 -13.8
Сэжигтэн 20 15 хүртэлх насны - 2 - -
21 16-17 насны - 1 - -
22 18-29 насны 10 8 -2 -20.0
23 30-34 насны 3 3 - -
24 35-аас дээш насны 16 11 -5 -31.3
25 Боловсрол-Дээд 1 6 5 5 дахин
26 Боловсрол-Тусгай дунд 1 3    
27 Боловсрол-Бүрэн дунд 15 5 -10 -66.7
28 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 9 6 -3 -33.3
29 Боловсрол-Бага 2 4 2 100.0
30 Боловсролгүй 1 1 0 -
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 31 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 9 1 -8 -88.9
32 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 20 10 -10 -50.0
33 Эмэгтэй хүн оролцсон 5 5 0 1 дахин
34 Хүүхэд оролцсон - 3 - -
35 Бүлгээр үйлдсэн 1 4 - -
36 Согтуугаар үйлдэгдсэн 14 14 0 0.0
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 60 47 -13 -21.7
  37 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 5 7 2 1.5 дахин
38 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 6 7 1 16.7
39 Гэр орон сууцанд 36 20 -16 -44.4
40 Авто зам - 2 - -
41 Бусад газарт 13 11 -2 -15.4
42 06-14 цагт 17 14 -3 -17.6
43 14-19 цагт 21 7 -14 -66.7
44 19-22 цагт 11 6 -5 -45.5
45 22-06 цагт 11 20 9 2 дахин
46 ГХ-ийн улмаас нас барсан   1 - -
47 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 26 25 -1 -3.8
48 Учирсан хохирол /сая, төг/ 53.3 88.4 35.1 1.7 дахин
49 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 22.2 13.5 -8.7 -39.2
50 Битүүмжилсэн - - - -
51 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 32 22 -10 -31.3
52 Илрүүлэлтийн хувь 42.9 40.5 -2.4 -5.6
53 Баянтал суманд гарсан 7 4 -3.0 -42.9
54 Шивээговь суманд гарсан 6 5 -1.0 -16.7
55 Сүмбэр суманд гарсан 47 38 -9.0 -19.1
  56 Хүнд гэмт хэрэг 11 6 -5 -45.5
57 Хөнгөн гэмт хэрэг 49 41 -8 -16.3
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 387 399 12 3.1
Өргөдөл 58 Хэрэг нээсэн 54 43 -11 -20.4
59 Хэрэг нээхээс татгалзсан 31 44 13 1.5 дахин
60 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 79 114 35 44.3
61                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 17 13 -4 -23.5
62 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 184 143 -41 -22.3
63 Харъяалалын дагуу шилжүүлсэн  5 2 - -
64 Үлдэгдэл 17 40 23 2.4 дахин
Тав. Захиргааны зөрчил 7091 8344 1253 17.7
Хэв журмын нөхцөл байдал 65 Торгосон:-хүн 6907 8183 1276 18.5
66 Төгрөг 265236.6 225599.0 -39638 -14.9
67 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 83 111 28 33.7
68 хуулийн этгээд    - - -
69 төгрөг 62860.0 46460.0 -16400 -26.1
70 Ердийн журмаар: хүн 6824 8072 1248 6000.0
71 төгрөг 202376.6 179139.0 -23238 -11.5
72 Баривчлуулсан хүний тоо 58 69 11 19.0
73 Эрх хассан 120 69 -51 -42.5
74 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 209 58 -151 -72.2
75 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан - 1 0 0.0
             
 
    ХЯНАСАН: ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСИЙН  ДЭД БӨГӨӨД,
    ЭРҮҮГИЙН ЦАГДААГИЙН ТАСГИЙН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН  ХУРАНДАА   Ц.ГАНБОЛД  
             
             
    МЭДЭЭ ГАРГАСАН: МЭДЭЭЛЭЛ СУДАЛГААНЫ  МЭРГЭЖИЛТЭН
    ЦАГДААГИЙН АХМАД                                       Н.ЖАРГАЛМАА  

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна