/ Мэдээ мэдээлэл / Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журам

Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох журам

1.2.Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо тооцох нь зам тээврийн осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, учрах хохирлыг багасгах, жолооч нарын сахилга хариуцлагыг дээшлүүлж, замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцуулахад чиглэгдэнэ.
1.3.Монгол Улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй, жолоочийн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэлтэй жолоочид энэхүү журам үйлчилнэ.
1.4.Жолоочийн зөрчлийн ерөнхий онооны дээд хэмжээ 10 байхаар тооцно. Энэхүү журам хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх өдөр тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх бүхий жолооч нарт шинээр жолоодох эрхийн үнэмлэх авсан жолооч /үнэмлэх нөхөж, сольж авах, ангилал ахиулахаас бусад/, зөрчлийн оноо дууссан болон эрх хасагдсан жолооч зохих журмын дагуу сургалтад хамрагдаж, шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд зөрчлийн 10 оноо олгоно.

Хоёр. Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноог хасах

2.1.Жолооч замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт зөрчсөн үйлдэлд нийгэмд учирч болзошгүй хор, уршгаас шалтгаалан зөрчлийн 1-5 оноо хасна.
2.2.Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноо дууссан тохиолдолд тухайн жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүйд тооцно.
2.3.Хуульд заагдсан үндэслэлээр тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хасагдсан жолоочийн зөрчлийн оноог хүчингүйд тооцно.
2.4.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой хууль тогтоомжийг зөрчснөөс зам тээврийн осол үйлдсэн болох нь эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны хуульд нийцүүлэн гаргасан шийдвэрээр тогтоогдсон тохиолдолд 5 оноо хасна.

2.5.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой хууль, тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт зөрчсөн үйлдэлд холбогдох хуулийн дагуу торгох шийтгэл ногдуулж, зөрчлийн оноог дараах нэгжээр хасна. Үүнд:
2.5.1.тухайн тээврийн хэрэгслийн ангилалд тохирох үнэмлэхгүй үедээ /жолоодлогын дадлага хийхээс бусад тохиолдолд/ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон жолоочид -2 оноо;
2.5.2.тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхгүй этгээдэд /жолоодлогын дадлага хийхээс бусад тохиолдолд/ тээврийн хэрэгслийн жолоог шилжүүлсэн тээврийн хэрэгслийн жолоодох эрхтэй жолоочид -1 оноо;
2.5.3.согтууруулах ундаа, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн этгээдэд тээврийн хэрэгслийн жолоог шилжүүлсэн жолоочид -2 оноо;
2.5.4.замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж чадахааргүй өвчтэй буюу ядарсан үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон, мөн уг этгээдэд тээврийн хэрэгслийн жолоог шилжүүлсэн жолоочид -1 оноо;
2.5.5.улсын бүртгэлийн дугааргүй, тогтоосон хугацаанд дугаараа аваагүй буюу дугаараа нуун далдалсан тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцсон жолоочид -2 оноо;
2.5.6.механикжсан тээврийн хэрэгслийн ажлын тоормосны систем, жолооны механизм ажиллахгүй, чиргүүлийн холбоос /чиргүүлтэй үед/ эвдэрсэн, харанхуй буюу үзэгдэх орчин хязгаарлагдмал үед гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгсэл нь бүрэн бус тээврийн хэрэгсэл жолоодож замын хөдөлгөөнд оролцсон жолоочид -2 оноо;
2.5.7.тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрлэн дохио тавьж, ашиглахтай холбоотой хууль, тогтоомж зөрчсөн жолоочид -3 оноо;
2.5.8.зам тээврийн осолд холбогдсон жолооч Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан үүргээ биелүүлээгүй жолоочид -2 оноо;
2.5.9.замын хөдөлгөөнд оролцохдоо хамгаалах бүс, хамгаалах малгай хэрэглээгүй, зорчигчид хамгаалах бүс, хамгаалах малгай хэрэглүүлээгүй жолоочид -1 оноо,
2.5.10.гэрлэн дохио болон цагдаагийн алба хаагчийн хориглосон дохиог зөрчин замын хөдөлгөөнд оролцсон жолоочид -1;
2.5.11.замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан тээврийн хэрэгслийн хурдыг зөвшөөрөгдсөн дээд хязгаараас тавь хүртэл хувиар хэтрүүлсэн тохиолдолд -2 оноо;
2.5.12.замын хөдөлгөөний дүрэмд зааснаар гүйцэж түрүүлэхийг хориглосон газарт гүйцэж түрүүлэх үйлдэл хийсэн жолоочид -2 оноо;
2.5.13.давуу эрх бүхий явган зорчигчид зам тавьж өгөөгүй жолоочид -2 оноо;
2.5.14.төмөр замын гарам нэвтрэх журам зөрчсөн жолоочид -3 оноо;
2.5.15.тууш замын хөдөлгөөний журам зөрчсөн жолоочид -1 оноо;
2.5.14.хүн ба ачаа тээвэрлэх журам зөрчсөн жолоочид -1 оноо.

Гурав. Жолоочийн зөрчлийн бүртгэлийн оноог сэргээх, урамшуулах

3.1.Зөрчлийн бүртгэлийн оноо хасагдсанаас хойш 1 жилийн хугацаанд дахин замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчөөгүй жолоочийн хамгийн сүүлд хасагдсан оноог сэргээж, мөн зөрчил гаргалгүй 2 жил өнгөрсөн тохиолдолд зөрчлийн 10 оноог сэргээж урамшуулна.
3.2.Жолоочийн зөрчлийн оноо дууссан буюу эрх хасагдсан, хуулийн дагуу ногдуулсан торгуулийг заагдсан хугацаанд сайн дураараа төлөөгүй жолоочид энэхүү журмын 3.1 дэх хэсэгт заасан урамшуулал хамаарахгүй.
3.3.Эрх бүхий албан тушаалтан, захиргааны хэргийн шүүхээс торгуулийг хүчингүй болгосон тохиолдолд бичгээр ирүүлсэн шийдвэрийг үндэслэн тухайн хасагдсан жолоочийн зөрчлийн оноог сэргээнэ.
3.4.Зөрчлийн бүртгэлийн оноог хасуулсан жолооч хүсэлт гаргаж, зохих журмын дагуу сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн тохиолдолд зөрчлийн бүртгэлийн 10 оноог сэргээн олгож болно.


Дөрөв. Бусад


4.1.Цагдаагийн байгууллага нь зам тээврийн осол, хэрэг, зөрчлийн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэгдсэн зөрчлийн мэдээлэлд үндэслэн жолоочийн бүртгэл мэдээллийн санд мэдээлэл оруулах байдлаар зөрчлийн оноог тооцож ажиллана.
4.2.Жолооч бүр өөрийн зөрчлийн онооны мэдээллийг сайт болон ухаалаг утсанд зориулсан программ хангамж, лавлах утас, мессеж үйлчилгээ зэрэг хэлбэрээр дамжуулан жолоодох эрхийн үнэмлэхний дугаараар авах боломжоор хангагдсан байна.
4.3.Зөрчлийн онооны мэдээлэлд жолоочийн овог нэрийн үсгийг 30-аас дээшгүй хувийг түүвэрлэсэн байдлаар, зөрчлийн онооны үлдэгдэл, хасуулсан, сэргээсэн, урамшуулсан түүх багтана.
4.4.Жолоочийн зөрчлийн онооны мэдээллийн сангийн баяжилт, нууцлалыг Цагдаагийн байгууллага хариуцаж ажиллах ба лавлах үйлчилгээтэй холбоотой ажлыг төрийн болон төрийн бус байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж болно.
4.5.Энэхүү журмыг зөрчсөн Цагдаагийн алба хаагч болон иргэнд холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Зочин:
202.21.100.202
Энэ 10 оноо хэзээнээс хэрэгжиж эхлэх вэ
2015-09-09 11:51:31
Spike:
188.143.232.27
cioè all'inizio era abbastanza schifido dall'ita al3l;l9#ing&ese effettivamente sta migliorando... ad es.prima per fargli tradurre correttamente una frase occorreva specificare SEMPRE il soggetto ora sembra che almeno it ce lo mette in automatico! :-D
2016-05-25 13:21:37
Guestneard:
46.161.9.63
guest test post [url=http://temresults2018.com/]bbcode[/url] <a href="http://temresults2018.com/">html</a> http://temresults2018.com/ simple
2018-02-25 02:12:55
Best Online Loans :
46.161.9.61
installment loans <a href="http://installmentloans.bid">installment loans</a> installment loans [url=http://installmentloans.bid]1hr payday loans[/url]
2018-03-10 13:53:08
Get A Loan :
178.159.37.112
direct lender installment loans <a href="http://installmentloans.bid">installment loans</a> direct lender installment loans [url=http://installmentloans.bid]installment loans[/url]
2018-03-20 09:26:00
Bad Credit :
178.159.37.112
loan by phone <a href="http://installmentloans.bid">online installment loans</a> installment loans [url=http://installmentloans.bid]personal loans quick[/url]
2018-03-21 21:54:11
Loans :
178.159.37.112
emergency loans for veterans <a href="http://installmentloans.bid">loan shops</a> installment loans online [url=http://installmentloans.bid]consolidation loans[/url]
2018-03-22 09:00:03
Quick Loan :
46.161.9.61
installment loans <a href="http://installmentloans.bid">how to get a home loan with bad credit</a> bad credit installment loans [url=http://installmentloans.bid]installment loans online[/url]
2018-03-23 11:11:48
Loan :
178.159.37.112
installment loans no credit <a href="http://installmentloans.bid">indian reservation loans</a> installment loans [url=http://installmentloans.bid]installment loans no credit[/url]
2018-03-27 21:11:44
Loans Online :
178.159.37.112
cash loan lenders <a href="http://installmentloans.bid">installment loans</a> installment loans [url=http://installmentloans.bid]installment loans guaranteed[/url]
2018-03-28 23:50:45
Speedycash :
5.188.210.9
payday loans in utah <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">no credit loans</a> loan finder [url=https://creditloansguaranteedapproval.com]bad credit loans direct lenders[/url]
2018-10-09 18:44:03
Fastest Payday Loan :
5.188.210.7
no credit loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">credit loans guaranteed approval</a> no credit loans [url=https://creditloansguaranteedapproval.com/]bad credit loans[/url]
2018-10-14 01:27:41
Paydayloan :
5.188.210.7
credit loans <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">guaranteed loan for bad credit</a> credit loans guaranteed approval [url=https://creditloansguaranteedapproval.com/]no credit loans[/url]
2018-10-18 03:17:57
vzacvHom:
5.188.210.4
buy viagra viagra generic <a href="https://www.thedrivingdoctor.org/fleets/ #">viagra generic </a> viagra 100mg generic viagra ufiouas0209sss cheap viagra viagra 100mg [url=http://cpc86.ru/ #]viagra generic [/url] viagra online viagra generic
2020-03-18 14:31:07
tuakiHom:
195.154.183.56
female viagra pranks lead to sex natasha son mom viagra <a href=" https://pharm-usa-official.com/# #">levitra vs viagra </a> viagra cost per pill what presidential candidate was the first spokesman for viagra? is there a generic for viagra vitamins that work like viagra [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra side effects [/url] old man takes viagra for the 1st time viagra patent expiration https://www.heylovelyskin.com/2020/03/08/lip-smacker-lippy-pal-lip-balm-unicorn-magic/?unapproved=188&moderation-hash=ab81ab96ca619faf9d258e52c03ac913#comment-188 https://entertainment--news.com/2020/03/14/the-mob-museum-debuts-new-exhibit-on-crime-in-pop-culture/?unapproved=2920&moderation-hash=44dbdef86db0e7ca839d7f4f11737988#comment-2920 http://tunicamiss.org/accommodations/?unapproved=34049&moderation-hash=01ebcb10199caab3daa6c858f53e2947#comment-34049 https://existinguserscode.com/jackpot-party-casino-cheats/?unapproved=2689&moderation-hash=cdab95aa8e39c16a90010fdb5071b603#comment-2689 https://androidimod.com/royal-dice-random-defense-apk-mod/?unapproved=5707&moderation-hash=c6a9223cfc5d820cfa9db8218eaff43c#comment-5707
2020-03-25 05:44:19
equvawazebit:
109.162.126.124
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin On Line[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin 500mg</a> opr.pncr.gobisumber.police.gov.mn.nfp.rm http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
2020-04-05 01:08:02
amabigsaj:
109.162.126.124
[url=http://mewkid.net/when-is-xaxlop/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin 500 Mg</a> bdn.jela.gobisumber.police.gov.mn.tls.pb http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
2020-04-05 01:49:47
Martyjuddy:
5.188.84.249
http://heartcareconnect.com/groups/ordering-kamagra-over-the-internet/ https://pokemon-go-live.com/groups/where-to-buy-capecitabine/ https://lessontoday.com/groups/donde-comprar-esomeprazol-magnesio-se-puede-comprar-en-linea-sin-receta/ https://theusaspirit.com/groups/create/step/chat/ http://buzzlly.com/groups/buy-generic-sildenafil-citrate-online-forum/ https://www.britainsdecays.com/groups/xenical-orlistat-venta-online-farmacia-barata/ https://www.britainsdecays.com/groups/comprar-levaquin-en-mexico-precios-baratos-uk/ https://herniatalk.com/groups/acheter-diltiazem-thailand/ https://lexidevices.com/groups/how-to-buy-pfizer-himcolin-online/ https://www.cubica.net/groups/yasmin-film-online-2013/ http://buzzlly.com/groups/buy-glipizide-in-goa/ http://www.aiuextension.org/groups/can-you-buy-flagyl-over-the-counter-uk-2008605367/ https://www.britainsdecays.com/groups/kamagra-barato-ahora-donde-comprar-liquido/ https://www.buddhasocial.com/groups/can-you-buy-dramamine-in-australia/ http://www.grupo-eco.net/groups/betamethasone-dipropionate-cream-buy-online-838660560/ https://amsmotoroils.com/groups/lithium-carbonate-online-549841249/ https://theusaspirit.com/groups/buy-zyrtec-d-online/ http://goodvibeclub.com/groups/online-pharmacy-indomethacin/ http://royalmafiaclub.com/groups/buying-extra-super-avana-china/ http://heartcareconnect.com/groups/can-you-buy-verampil-at-walgreens-without-prescription/ online pharmacy https://amsmotoroils.com/groups/buy-ivermectin-injectable-1898394104/
2020-08-01 18:47:45
Secret meetings and single girls are waiting for you! http://bit.do/fLij4?h=de15381e664b05e09a1d41e57338f6b1&:
119.42.122.213
Secret meetings and single girls are waiting for you! http://bit.do/fLij4?h=de15381e664b05e09a1d41e57338f6b1&
2020-11-27 02:26:03
<p><a href="https://datinghome.page.link/spider"><img src="https://i.ibb.co/rH6Ky7F/best-hookup-sites-fs.jpg"></a></p>?h=4f0754935ef7963e68d92431a5b50:
134.249.101.197
<p><a href="https://datinghome.page.link/spider"><img src="https://i.ibb.co/rH6Ky7F/best-hookup-sites-fs.jpg"></a></p>?h=4f0754935ef7963e68d92431a5b507d7&
2020-12-20 16:30:28
Kazuko:
185.236.202.205
Hі tо all, thе contents рresent att this website arе truly remarkable for people knowledge, ᴡell, keesp up the goopd wօrk fellows. Wouⅼd You Feel frse tto visit my bloog post :: Mega Togel Agen Judi Togel
2021-01-30 12:32:12
tadalafil daily use:
92.204.174.134
tadalafil 20mg side effects [url=https://tadalisxs.com/#]tadalafil 30 mg[/url] tadalafil 5 mg tablet
2021-02-23 22:35:08
Georgia:
47.91.153.45
Hey! Dо үoou know iif they make any рlugins to safeguard against hackers? I'm kinbda paranoid about losing eveything Ӏ've worked hard on. Any recommendations? Can You My web sіte: Slot online
2021-04-03 11:47:49
HkdNE:
45.146.231.204
Medicament prescribing information. Drug Class. <a href="https://lyricafor.top">pregablin tablets for sale</a> in the USA Best about drug. Read here.
2021-04-22 23:37:49
Janicewhels:
45.149.129.163
cialis vs. viagra <a href="https://mycialistabs.com/">cialis dosages</a> how much is cialis per pill
2021-04-30 11:41:40
TiffanyMor:
45.146.231.204
cialis sublingual <a href="https://toptadalafiltabs.com/">cialis 5 mg</a> cialis coupon cvs
2021-05-02 17:36:36
Stellapoose:
45.153.226.4
how to write a rough draft for an essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">best essay help</a> how to write college essay outline
2021-05-05 00:01:09
RebeccaTof:
45.149.129.163
essay on role of service sector in india <a href="http://writemyessayslfd.com/">write me an essay</a> measuring service quality essay
2021-05-06 20:39:32
FrancesRow:
212.60.7.170
generic viagra walmart <a href="https://mrviagrashop.com">viagra 150 mg</a> viagra connect
2021-05-07 04:08:42
MartinaSwata:
45.153.226.4
order viagra <a href="https://mysildenafilkr.com/">sildenafil 100mg price</a> buy viagra online cheap
2021-05-07 17:44:45
RwoIP:
45.146.231.204
resume work experience <a href="http://coverletterforresumetop.com/">resume help near me</a> the perfect resume
2021-05-12 01:28:44
Kathrynheido:
5.8.51.134
cialis coupon <a href="http://tadalafilled.com/">cialis otc switch</a> what are the side effects of cialis
2021-05-12 01:31:49
RifSW:
45.153.226.4
entry level cover letter <a href="https://writingacoverletteronline.com/">it professional resume</a> personal trainer resume
2021-05-13 02:35:36
IurFB:
45.146.231.204
viagra canadian pharmacy ezzz <a href="https://edviagramaster.net/">viagra super active</a> buy viagra online cheap
2021-05-14 00:42:31
EaiZN:
5.8.51.134
women in viagra commercials <a href="https://sildenafilviagratop.com">generic viagra over the counter</a> roman viagra
2021-05-15 11:03:00
CpmSJ:
45.146.231.204
canadian pharmacy ezzz cialis <a href="https://cialisortadalafil.com/">click</a> cialis headache
2021-05-15 22:17:34
RokCQ:
45.153.226.4
cialis dosage reddit <a href="https://topcialistabs.com/">cialis vs viagra vs levitra</a> cialis daily review
2021-05-17 00:34:50
clonidin:
92.204.174.134
plaquenil drug class <a href="https://hydroxychloroquinex.com/#">buy chloroquine</a> hydroxychloroquine sulfate side effects
2021-06-13 00:19:28
hydroxychlor:
92.204.174.134
hydrochloroquine https://plaquenilx.com/# what is hydroxychloroquine 200 mg
2021-07-19 04:19:05
EezPP:
2.59.49.111
<a href="https://krasota4u.ru">can i purchase cheap trazodone price</a>
2021-07-19 08:52:35
hydroxychoriquin:
92.204.174.134
choloriquine https://chloroquineorigin.com/# what is hcq
2021-07-20 21:35:39
cialis without a doctor prescription:
46.161.11.64
https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis online
2021-10-30 02:38:44
cialis coupon:
46.161.11.64
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">buy cialis online</a> cialis tablets
2021-11-24 21:53:14
buy cialis usa:
46.161.11.64
cialis 20 mg <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis with dapoxetine overnight to</a>
2021-12-23 08:35:34
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2021-12-16
  • 2015-04-30
  • 2015-01-06
Эрэн сурвалжилж байна