/ Видео мэдээ / Цагдаагийн байгууллага 2014 онд

Цагдаагийн байгууллага 2014 онд

Эрх зүйн шинэтгэлийн ажлын хүрээнд цагдаагийн байгууллагаас хийж гүйцэтгэсэн ажлын товч танилцуулгыг хүргэж байна.

 

 

 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Gerri:
188.143.234.155
à°à&&3134;à°³ిà°¦##3134;à°¸ుà°•ిà°š్•°šిà°¨ సమస్à°¯ా à°ªూà°°à°£ం à°²ో à°¸ౌందర్యతత్à°µం à°‰ంà°Ÿే, à°¨ేà°¨ు à°šెà°ª్పబొà°¯ే à°¦ాంà°Ÿ్à°²ో à°¹ాà°¸్యతత్à°µం à°‰ంà°¦ి. à°®ా à°¸్à°•ూà°²్ à°°ోà°œులలో à°…à°²ంà°•ాà°°ాà°²ు à°—ుà°°ింà°šి à°šà°¦ిà°µే సమయంà°²ో, à°®ా à°¤ెà°²ుà°—ు à°ªంà°¤ుà°²ు à°—ాà°°ు à°’à°• à°µిà°¦్à°¯ాà°°్à°¥ిà°¨ి ఉపమాà°²ంà°•ాà°°ాà°¨ిà°•ి ఉదాహరణ à°šెà°ª్పమంà°Ÿే, à°µెంà°¡ి à°•ొంà°¡à°ªై à°¶ిà°µుà°¡ు, à°¸ుమతి (à°®ా సహ à°µిà°§్à°¯ాà°°్à°§ిà°¨ి) తలలో à°ªేà°¨ుà°²ా ఉన్à°¨ాà°¡ు à°…à°¨ే సరిà°•ి à°•్à°²ాà°¸ంà°¤ా à°—ొà°²్à°²ుà°®ంà°¦ి.
2016-05-25 16:35:37
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2015-04-30
  • 2015-01-06
Эрэн сурвалжилж байна