/ Статистик мэдээ / Статистик мэдээ

Статистик мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын
нөхцөл байдлын статистик мэдээ
/2023 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар/
2023.03.29       Сүмбэр
  Үзүүлэлт 2022 оны эхний 3 сар 2023 оны эхний 3 сар Өсөлт, бууралт
Тоо Хувь
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 49 37 -12 -24.5
Хэргийн өнгө 1 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/ - - - -
2 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/ 1 3 - 2 дахин
3  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 17 17 0 0.0
4 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 0 3 3 3 нэгжээр
5 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/ - 1 - 1 нэгжээр
6 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/  - - - -
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 27 9 -18 -66.7
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18 2 2 0 0.0
9 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/ - - - -
10 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/ 1 - - -
11 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ - 1 - -
12 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/ - - - -
13 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/ - - - -
14 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/ - - - -
15 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/ - - - -
16 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/ - - - -
17 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/ - - - -
18 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/ - 1 - -
19 Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг /25.1-25.6/ 1 - - -
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 23 22 -1 -4.3
Сэжигтэн 20 15 хүртэлх насны - 2 - -
21 16-17 насны - 1 - -
22 18-29 насны 7 8 - -
23 30-34 насны 3 2 - -
24 35-аас дээш насны 13 9 -4 -30.8
25 Боловсрол-Дээд 1 5 4 4 дахин
26 Боловсрол-Тусгай дунд 1 2    
27 Боловсрол-Бүрэн дунд 12 4 -8 -66.7
28 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 7 6 -1 -14.3
29 Боловсрол-Бага 1 4 3 -
30 Боловсролгүй 1 1 0 -
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 31 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 8 1 -7 -87.5
32 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 15 10 -5 -33.3
33 Эмэгтэй хүн оролцсон 4 5 1 1 дахин
34 Хүүхэд оролцсон - 3 - -
35 Бүлгээр үйлдсэн - 3 - -
36 Согтуугаар үйлдэгдсэн 11 12 1 9.1
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 49 37 -12 -24.5
  37 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 4 7 3 3 дахин
38 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 3 2 -1 -33.3
39 Гэр орон сууцанд 25 17 -8 -32.0
40 Авто зам - 1 - -
41 Бусад газарт 17 10 -7 -41.2
42 06-14 цагт 15 10 -5 -33.3
43 14-19 цагт 17 7 -10 -58.8
44 19-22 цагт 11 3 -8 -72.7
45 22-06 цагт 6 17 11 3 дахин
46 ГХ-ийн улмаас нас барсан 1 3 - -
47 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 18 17 -1 -5.6
48 Учирсан хохирол /сая, төг/ 42.2 79.9 37.7 2 дахин
49 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 18.0 13.5 -4.5 -25.0
50 Битүүмжилсэн - - - -
51 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 26 13 -13 -50.0
52 Илрүүлэлтийн хувь 43.5 51.9 8.4 19.3
53 Баянтал суманд гарсан 5 3 -2.0 -40.0
54 Шивээговь суманд гарсан 5 4 -1.0 -20.0
55 Сүмбэр суманд гарсан 39 30 -9.0 -23.1
  56 Хүнд гэмт хэрэг 11 6 -5 -45.5
57 Хөнгөн гэмт хэрэг 38 31 -7 -18.4
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 292 282 -10 -3.4
Өргөдөл 58 Хэрэг нээсэн 41 32 -9 -22.0
59 Хэрэг нээхээс татгалзсан 17 35 18 2.1 дахин
60 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 51 86 35 68.6
61                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 11 10 -1 -9.1
62 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 138 101 -37 -26.8
63 Харъяалалын дагуу шилжүүлсэн  3 1 - -
64 Үлдэгдэл 31 17 -14 -45.2
Тав. Захиргааны зөрчил 5120 6055 935 18.3
Хэв журмын нөхцөл байдал 65 Торгосон:-хүн 4986 5932 946 19.0
66 Төгрөг 188984.3 162145.5 -26839 -14.2
67 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 55 75 20 36.4
68 хуулийн этгээд  1 - - -
69 төгрөг 44400.0 33110.0 -11290 -25.4
70 Ердийн журмаар: хүн 4931 5857 926 18.8
71 төгрөг 144584.3 129035.5 -15549 -10.8
72 Баривчлуулсан хүний тоо 41 43 2 4.9
73 Эрх хассан 87 52 -35 -40.2
74 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 157 44 -113 -72.0
75 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан - 1 0 0.0

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна