/ Статистик мэдээ / Статистик мэдээ

Статистик мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын
нөхцөл байдлын статистик мэдээ
/2023 оны эхний 2 дугаар сарын байдлаар/
2023.03.03       Сүмбэр
  Үзүүлэлт 2022 оны эхний 2 сар 2023 оны эхний 2 сар Өсөлт, бууралт
Тоо Хувь
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 36 32 -4 -11.1
Хэргийн өнгө 1 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/        
2 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/   3    
3  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 8 14 6 75.0
4 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 1 2 1 1 дахин
5 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/   1    
6 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/         
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 23 9 -14 -60.9
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18 2 2 0 0.0
9 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/        
11 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/ 1      
12 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/        
13 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/        
14 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/        
15 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/        
16 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/        
17 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/        
18 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/        
19 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/   1    
20 Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг /25.1-25.6/ 1      
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 9 18 9 1 дахин
Сэжигтэн 21 15 хүртэлх насны   1    
22 16-17 насны        
23 18-29 насны 2 9 7 4 дахин
24 30-34 насны   2    
25 35-аас дээш насны 7 6 -1 -14.3
26 Боловсрол-Дээд 1 5 4 4 дахин
27 Боловсрол-Тусгай дунд   2    
28 Боловсрол-Бүрэн дунд 5 5 0 0.0
29 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 3 3 0 0.0
30 Боловсрол-Бага   3    
31 Боловсролгүй        
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 32 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 3 2 -1 -33.3
33 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 7 9 2 28.6
34 Эмэгтэй хүн оролцсон 3 6 3 1 дахин
35 Хүүхэд оролцсон   1    
36 Бүлгээр үйлдсэн   1    
37 Согтуугаар үйлдэгдсэн 6 10 4 66.7
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 36 32 -4 -11.1
  38 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 2 6 4 3 дахин
39 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 3 2 -1 -33.3
40 Гэр орон сууцанд 16 13 -3 -18.8
41 Авто зам        
42 Бусад газарт 15 11 -4 -26.7
43 06-14 цагт 14 13 -1 -7.1
44 14-19 цагт 9 4 -5 -55.6
45 19-22 цагт 8 1 -7 -87.5
46 22-06 цагт 5 14 9 2 дахин
47 ГХ-ийн улмаас нас барсан   3    
48 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 8 14 6 75.0
49 Учирсан хохирол /сая, төг/ 24.8 76.8 52.0 3 дахин
50 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 8.3 6.7 -1.6 -19.3
51 Битүүмжилсэн        
52 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 27 13 -14 -51.9
53 Илрүүлэлтийн хувь 25.0 45.8 20.8 20.8
54 Баянтал суманд гарсан 2 2 0 0.0
55 Шивээговь суманд гарсан 5 3 -2.0 -40.0
56 Сүмбэр суманд гарсан 29 27 -2.0 -6.9
  57 Хүнд гэмт хэрэг 10 6 -4 -40.0
58 Хөнгөн гэмт хэрэг 26 26 0 0.0
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 163 194 31 19.0
Өргөдөл 59 Хэрэг нээсэн 29 24 -5 -17.2
60 Хэрэг нээхээс татгалзсан 9 24 15 2.6 дахин
61 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 26 46 20 76.9
62                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 6 7 1 16.7
63 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 74 72 -2 -2.7
64 Харъяалалын дагуу шилжүүлсэн         
65 Үлдэгдэл 18 21 3 16.7
Тав. Захиргааны зөрчил 3131 4234 1103 35.2
Хэв журмын нөхцөл байдал 66 Торгосон:-хүн 3065 4162 1097 35.8
67 Төгрөг 110942.8 115441.5 4499 4.1
68 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 34 51 17 50.0
69 хуулийн этгээд         
70 төгрөг 23850.0 22250.0 -1600 -6.7
71 Ердийн журмаар: хүн 3031 4111 1080 35.6
72 төгрөг 87092.8 93191.5 6099 7.0
73 Баривчлуулсан хүний тоо 23 19 -4 -17.4
74 Эрх хассан 44 35 -9 -20.5
75 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 94 38 -56 -59.6
76 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан 1 1 0 0.0

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна