/ Статистик мэдээ / Статистик мэдээ

Статистик мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын
нөхцөл байдлын статистик мэдээ
/2022 оны байдлаар/
2023.01.04       Сүмбэр
  Үзүүлэлт 2021 он 2022 он Өсөлт, бууралт
Тоо Хувь
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 135 143 8 5.9
Хэргийн өнгө 1 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/ - - - -
2 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/ 2 2 0 0.0
3  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 71 66 -5 -7.0
4 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 4 5 1 25.0
5 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/ 1 - - -
6 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/  - - - -
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 43 59 16 37.2
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18        
9 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1-20.16/ 5 - - -
10 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/ 1 1 0 0.0
11 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ 5 3 -2 -40.0
12 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/ - - - -
13 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/        
14 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/ - - - -
15 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/ - - - -
16 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/ - - - -
17 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/ - - - -
18 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/ - 7 - -
19 Эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг /15.1-15.6/ 2 - - -
20 Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг /25.1-25.6/ 1 - - -
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 113 119 6 5.3
Сэжигтэн 21 15 хүртэлх насны 1 9 8 8 дахин
22 16-17 насны - 3 - -
23 18-29 насны 32 31 -1 -3.1
24 30-34 насны 19 17 -2 -10.5
25 35-аас дээш насны 61 59 -2 -3.3
26 Боловсрол-Дээд 22 9 -13 -59.1
27 Боловсрол-Тусгай дунд 6 5 -1 -16.7
28 Боловсрол-Бүрэн дунд 41 50 9 22.0
29 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 29 43 14 48.3
30 Боловсрол-Бага 9 9 0 0.0
31 Боловсролгүй 6 3 -3 -50.0
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 32 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 11 17 6 54.5
33 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 69 66 -3 -4.3
34 Эмэгтэй хүн оролцсон 22 18 -4 -18.2
35 Хүүхэд оролцсон 1 8 7 7 дахин
36 Бүлгээр үйлдсэн 3 7 4 2 дахин
37 Согтуугаар үйлдэгдсэн 66 49 -17 -25.8
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 135 143 8 5.9
  38 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 26 18 -8 -30.8
39 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 7 19 12 2 дахин
40 Гэр орон сууцанд 70 60 -10 -14.3
41 Авто зам 5 3 -2 -40.0
42 Бусад газарт 27 43 16 59.3
43 06-14 цагт 33 40 7 21.2
44 14-19 цагт 29 51 22 75.9
45 19-22 цагт 24 21 -3 -12.5
46 22-06 цагт 49 31 -18 -36.7
47 ГХ-ийн улмаас нас барсан 5 2 -3 -60.0
48 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 84 81 -3 -3.6
49 Учирсан хохирол /сая, төг/ 320.0 246.9 -73 -22.8
50 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 231.9 154.9 -77.0 -33.2
51 Битүүмжилсэн - 20.0 - -
52 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 29 41 12 41.4
53 Илрүүлэлтийн хувь 62.3 65.5 3.2 3.2
54 Баянтал суманд гарсан 8 17 9 2 дахин
55 Шивээговь суманд гарсан 6 19 13 3 дахин
56 Сүмбэр суманд гарсан 121 107 -14 -11.6
  57 Хүнд гэмт хэрэг 19 22 3 15.8
58 Хөнгөн гэмт хэрэг 116 121 5 4.3
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 1404 1221 -183 -13.0
Өргөдөл 59 Хэрэг нээсэн 134 147 13 9.7
60 Хэрэг нээхээс татгалзах санал 155 136 -19 -12.3
61 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 343 292 -51 -14.9
62                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 103 52 -51 -49.5
63 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 628 565 -63 -10.0
64 Харъяалалын дагуу шилжүүлсэн 29 9 -20 -69.0
65 Үлдэгдэл 12 20 8 66.7
Тав. Захиргааны зөрчил 23107 22477 -630 -2.7
Хэв журмын нөхцөл байдал 66 Торгосон:-хүн 22459 21863 -596 -2.7
67 Төгрөг 911401.7 822943.1 -88459 -9.7
68 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 341 261 -80 -23.5
69 хуулийн этгээд  3 2 -1 -33.3
70 төгрөг 244005.0 198470.0 -45535 -18.7
71 Ердийн журмаар: хүн 22118 21602 -516 -2.3
72 төгрөг 667396.7 624473.1 -42924 -6.4
73 Баривчлуулсан хүний тоо 188 202 14 7.4
74 Эрх хассан 425 404 -21 -4.9
75 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 788 528 -260 -33.0
76 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан 6 5 -1 -16.7

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна