/ Статистик мэдээ / Статистик мэдээ

Статистик мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын
нөхцөл байдлын статистик мэдээ
/2022 оны эхний 11 сарын байдлаар/
2022.12.02       Сүмбэр
  Үзүүлэлт 2021 оны эхний 11 сар 2022 оны эхний 11 сар Өсөлт, бууралт
Тоо Хувь
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 125 140 15 12.0
Хэргийн өнгө 1 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/ 2 2 0.0 0.0
2  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 66 60 -6 -9.1
3 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 4 5 1 25.0
4 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/ 1 - - -
5 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/         
6 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/        
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 40 62 22 55.0
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18 - 2 - -
9 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/        
10 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/ 5 - - -
11 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/        
12 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/        
13 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/ - 5 - -
14 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/ 1 1 0 0.0
15 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/        
16 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ 4 3 -1 -25.0
17 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/        
18 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/        
19 Эрүүл мэндийн эсрэг /15.1-15.6/ 2 - - -
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 106 113 7 6.6
Сэжигтэн 20 15 хүртэлх насны 1 8 7 7 дахин
21 16-17 насны - 3 - -
22 18-29 насны 32 29 -3 -9.4
23 30-34 насны 16 17 1 6.3
24 35-аас дээш насны 57 56 -1 -1.8
25 Боловсрол-Дээд 21 8 -13 -61.9
26 Боловсрол-Тусгай дунд 6 4 -2 -33.3
27 Боловсрол-Бүрэн дунд 40 49 9 22.5
28 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 24 42 18 75.0
29 Боловсрол-Бага 9 8 -1 -11.1
30 Боловсролгүй 6 2 -4 -66.7
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 31 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 11 15 4 36.4
32 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 63 64 1 1.6
33 Эмэгтэй хүн оролцсон 27 17 -10 -37.0
34 Хүүхэд оролцсон 1 7 6 6 дахин
35 Бүлгээр үйлдсэн 1 7 6 6 дахин
36 Согтуугаар үйлдэгдсэн 61 47 -14 -23.0
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 125 140 15 12.0
  37 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 24 15 -9 -37.5
38 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 7 20 13 2 дахин
39 Гэр орон сууцанд 65 58 -7 -10.8
40 Авто зам 4 3 -1 -25.0
41 Бусад газарт 25 44 19 76.0
42 06-14 цагт 31 41 10 32.3
43 14-19 цагт 27 51 24 88.9
44 19-22 цагт 22 19 -3 -13.6
45 22-06 цагт 45 29 -16 -35.6
46 ГХ-ийн улмаас нас барсан 5 3 -2 -40.0
47 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 78 75 -3 -3.8
48 Учирсан хохирол /сая, төг/ 263.0 239.3 -23.7 -9.0
49 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 299.6 140.2 -159.4 -53.2
50 Битүүмжилсэн - 20.0 - -
51 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 25 44 19.0 76.0
52 Илрүүлэлтийн хувь 62.7 62.4 -0.3 0.3
53 Баянтал суманд гарсан 7 17 10.0 2.4 дахин
54 Шивээговь суманд гарсан 6 19 13.0 3 дахин
55 Сүмбэр суманд гарсан 112 104 -8.0 -7.1
  56 Хүнд гэмт хэрэг 18 20 2 11.1
57 Хөнгөн гэмт хэрэг 107 120 13 12.1
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 1278 1119 -159 -12.4
Өргөдөл 60 Хэрэг нээсэн 128 141 13 10.2
61 Хэрэг нээхээс татгалзсан 132 117 -15 -11.4
62 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 324 265 -59 -18.2
63                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 100 46 -54 -54.0
64 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 549 516 -33 -6.0
65 Харьяалалын дагуу шилжүүлсэн  28 8 -20 -71.4
67 Үлдэгдэл 17 26 9 52.9
Тав. Захиргааны зөрчил 20720 21076 356 1.7
Хэв журмын нөхцөл байдал 68 Торгосон:-хүн 20132 20497 365 1.8
69 Төгрөг 793857.2 782461.1 -11396 -1.4
70 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 302 214 -88 -29.1
71 хуулийн этгээд  2 2 0 0.0
72 төгрөг 213800.0 182470.0 -31330 -14.7
73 Ердийн журмаар: хүн 19830 20283 453 2.3
74 төгрөг 580057.2 599991.1 19934 3.4
75 Баривчлуулсан хүний тоо 178 189 11 6.2
76 Эрх хассан 370 380 10 2.7
77 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 706 462 -244 -34.6
78 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан 5 4 -1 -20.0

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна