/ Эрхэм зорилго / Цагдаагийн байгууллагын стратеги зорилт

Цагдаагийн байгууллагын стратеги зорилт

Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн стратеги

Байгууллагын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэлийн болон эрсдлийн удирдлага, үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлнэ.

Хууль тогтоомжоор нууцад хамааруулснаас бусад асуудлаар ил тод, нээлттэй, тунгалаг байж, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэний зөвлөл, олон нийтийн бодит хяналтад оруулна.

Цагдаагийн үйл ажиллагааг хууль сахиулах салбарын шинэчлэл, шүүх эрх мэдлийн болон нутгийн удирдлагын байгууллагын хяналт дэмжлэгтэй нягт уялдуулан хууль сахиулах, хуулийн хэрэгжилтийг хангах, нийгмийн хариуцлагыг төлөвшүүлэх чиглэлээр харилцан ажиллана.

Цагдаагийн албаны бүх шатанд эрх мэдэл, хариуцлагыг оновчтой хуваарилж, Засгийн газраас тогтоосон жишиг нормативийн дагуу цагдаагийн ажил, үйлчилгээ үзүүлнэ.

Гадаад орны цагдаагийн байгууллагын сайн туршлагаас ямагт суралцаж үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж, хууль сахиулах үйл ажиллагааг стандарт, арга зүй, аргачлалын дагуу явуулна.

Цагдаагийн хууль сахиулах үйл ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэх, шударга, тэгш, хараат бус байх хэмжүүрийг бий болгон дагаж мөрдөнө.

Төсөв, хөрөнгө оруулалтыг байгууллагын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний бодит хэрэгцээнд тулгуурлан үндэслэлтэй оновчтой төлөвлөнө.

Санхүүгийн дотоод хяналтыг сайжруулж шилэн дансны тогтолцоог хөгжүүлэн, худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангана.

Зардал үр дүнгийн тооцоо, санхүүгийн шинжилгээг тогтмол хийж үр ашиггүй зардал гаргахгүй ажиллана.

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна