/ Статистик мэдээ / 2022 ОНЫ 09 САРЫН БАЙДЛААР

2022 ОНЫ 09 САРЫН БАЙДЛААР

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын  
нөхцөл байдлын статистик мэдээ  
/2022 оны эхний 9 сарын 25-ны байдлаар/  
2022.09.29       Сүмбэр  
  Үзүүлэлт 2021 оны эхний 9 сар 2022 оны эхний 9 сар Өсөлт, бууралт  
Тоо Хувь  
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 99 118 19 19.2  
Хэргийн өнгө 1 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/ 2 3 1 50.0  
2  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 55 50 -5 -9.1  
3 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 3 4 1 33.3  
4 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/          
5 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/           
6 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/          
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 29 54 25 86.2  
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18 - 2 - -  
9 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/          
10 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/ 3 - - -  
11 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/          
12 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/          
13 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/          
14 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/ 1 1 0 0.0  
15 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/          
16 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ 4 3 -1 -25.0  
17 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/          
18 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/          
19 Эрүүл мэндийн эсрэг ГХ /15.1-15.6/ 2 - - -  
21 Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг /25.1-25.6/  - 1 - -  
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 80 83 3 3.8  
Сэжигтэн 20 15 хүртэлх насны - 6 - -  
21 16-17 насны - 1 - -  
22 18-29 насны 20 23 3 15.0  
23 30-34 насны 12 15 3 25.0  
24 35-аас дээш насны 48 38 -10 -20.8  
25 Боловсрол-Дээд 18 4 -14 -77.8  
26 Боловсрол-Тусгай дунд 6 2 -4 -66.7  
27 Боловсрол-Бүрэн дунд 32 36 4 12.5  
28 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 14 31 17 2 дахин  
29 Боловсрол-Бага 8 8 0 0.0  
30 Боловсролгүй 2 2 0 0.0  
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 31 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 11 13 2 18.2  
32 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 41 51 10 24.4  
33 Эмэгтэй хүн оролцсон 22 10 -12 -54.5  
34 Хүүхэд оролцсон - 4 - -  
35 Бүлгээр үйлдсэн 1 5 4 4 дахин  
36 Согтуугаар үйлдэгдсэн 49 39 -10 -20.4  
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 99 118 19 19.2  
  37 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 17 15 -2 -11.8  
38 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 5 15 10 3 дахин  
39 Гэр орон сууцанд 55 51 -4 -7.3  
40 Авто зам 4 3 -1 -25.0  
41 Бусад газарт 18 34 16 88.9  
42 06-14 цагт 27 32 5 18.5  
43 14-19 цагт 18 43 25 2 дахин  
44 19-22 цагт 18 16 -2 -11.1  
45 22-06 цагт 36 27 -9 -25.0  
46 ГХ-ийн улмаас нас барсан 5 3 -2 -40.0  
47 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 67 62 -5 -7.5  
48 Учирсан хохирол /сая, төг/ 255.3 224.9 -30.4 -11.9  
49 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 179.7 142.5 -37.2 -20.7  
50 Битүүмжилсэн - 20.0 - -  
51 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 22 43 21.0 95.5  
52 Илрүүлэлтийн хувь 48.8 56.6 7.8 7.8  
53 Баянтал суманд гарсан 7 12 5.0 71.4  
54 Шивээговь суманд гарсан 5 11 6.0 2 дахин  
55 Сүмбэр суманд гарсан 87 95 8.0 9.2  
  56 Хүнд гэмт хэрэг 15 19 4 26.7  
57 Хөнгөн гэмт хэрэг 84 99 15 17.9  
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 1071 921 -150 -14.0  
Өргөдөл 60 Хэрэг нээсэн 98 120 22 22.4  
61 Хэрэг нээхээс татгалзсан 113 85 -28 -24.8  
62 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 259 222 -37 -14.3  
63                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 95 38 -57 -60.0  
64 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 460 428 -32 -7.0  
65 Нэгтгэсэн, шилжүүлсэн  25 5 -20 -80.0  
67 Үлдэгдэл 21 23 2 9.5  
Тав. Захиргааны зөрчил 16687 17133 446 2.7  
Хэв журмын нөхцөл байдал 68 Торгосон:-хүн 16197 16651 454 2.8  
69 Төгрөг 632516.5 649355.1 16839 2.7  
70 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 246 177 -69 -28.0  
71 хуулийн этгээд  1 2 1 2 дахин  
72 төгрөг 179735.0 149595.0 -30140 -16.8  
73 Ердийн журмаар: хүн 15951 16474 523 3.3  
74 төгрөг 452781.5 499760.1 46979 10.4  
75 Баривчлуулсан хүний тоо 137 166 29 21.2  
76 Эрх хассан 307 310 3 1.0  
77 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 578 399 -179 -31.0  
78 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан          
               

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна