/ Статистик мэдээ / 2022 ОНЫ 08 САРЫН БАЙДЛААР

2022 ОНЫ 08 САРЫН БАЙДЛААР

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын  
нөхцөл байдлын статистик мэдээ  
/2022 оны эхний 8 сарын 25-ны байдлаар/  
2022.09.01       Сүмбэр  
  Үзүүлэлт 2021 оны эхний 8 сар 2022 оны эхний 8 сар Өсөлт, бууралт  
Тоо Хувь  
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 87 110 23 26.4  
Хэргийн өнгө 1 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/ 1 4 3 3 дахин  
2  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 51 43 -8 -15.7  
3 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 2 5 3 2.5 дахин  
4 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/          
5 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/           
6 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/          
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 24 52 28 2 дахин  
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18 - 2 - -  
9 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/          
10 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/ 2 - - -  
11 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/          
12 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/          
13 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/          
14 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/ 1 1 0 0.0  
15 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/          
16 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ 4 2 -2 -50.0  
17 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/          
18 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/          
19 Эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг  2 - - -  
20 Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг  - 1 - -  
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 72 75 3 4.2  
Сэжигтэн 20 15 хүртэлх насны - 6 - -  
21 16-17 насны - 1 - -  
22 18-29 насны 17 22 5 29.4  
23 30-34 насны 11 11 0 0.0  
24 35-аас дээш насны 44 35 -9 -20.5  
25 Боловсрол-Дээд 18 3 -15 -83.3  
26 Боловсрол-Тусгай дунд 6 2 -4 -66.7  
27 Боловсрол-Бүрэн дунд 27 33 6 22.2  
28 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 14 29 15 2 дахин  
29 Боловсрол-Бага 5 6 1 20.0  
30 Боловсролгүй 2 2 0 0.0  
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 31 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 10 11 1 10.0  
32 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 39 47 8 20.5  
33 Эмэгтэй хүн оролцсон 19 13 -6 -31.6  
34 Хүүхэд оролцсон - 4 - -  
35 Бүлгээр үйлдсэн - 5 - -  
36 Согтуугаар үйлдэгдсэн 46 36 -10 -21.7  
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 87 110 23 26.4  
  37 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 9 16 7 77.8  
38 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 5 14 9 2.8 дахин  
39 Гэр орон сууцанд 50 48 -2 -4.0  
40 Авто зам 4 2 -2 -50.0  
41 Бусад газарт 19 30 11 57.9  
42 06-14 цагт 25 28 3 12.0  
43 14-19 цагт 13 41 28 3 дахин  
44 19-22 цагт 18 14 -4 -22.2  
45 22-06 цагт 31 27 -4 -12.9  
46 ГХ-ийн улмаас нас барсан 4 4 0 0.0  
47 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 61 47 -14 -23.0  
48 Учирсан хохирол /сая, төг/ 207.7 201.0 -6.7 -3.2  
49 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 135.7 136.5 0.8 0.6  
50 Битүүмжилсэн - 20.0 - -  
51 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 19 41 22.0 2 дахин  
52 Илрүүлэлтийн хувь 50.0 54.9 4.9 4.9  
53 Баянтал суманд гарсан 6 8 2.0 33.3  
54 Шивээговь суманд гарсан 5 8 3.0 60.0  
55 Сүмбэр суманд гарсан 76 94 18.0 23.7  
  56 Хүнд гэмт хэрэг 11 20 9 81.8  
57 Хөнгөн гэмт хэрэг 76 90 14 18.4  
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 934 834 -100 -10.7  
Өргөдөл 60 Хэрэг нээсэн 85 109 24 28.2  
61 Хэрэг нээхээс татгалзсан 99 75 -24 -24.2  
62 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 218 204 -14 -6.4  
63                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 88 35 -53 -60.2  
64 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 397 391 -6 -1.5  
65 Нэгтгэсэн, шилжүүлсэн  24 5 -19 -79.2  
67 Үлдэгдэл 23 15 -8 -34.8  
Тав. Захиргааны зөрчил 14145 14726 581 4.1  
Хэв журмын нөхцөл байдал 68 Торгосон:-хүн 13723 14284 561 4.1  
69 Төгрөг 532081.5 562196.1 30115 5.7  
70 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 210 162 -48 -22.9  
71 хуулийн этгээд  1 2 1 2 дахин  
72 төгрөг 158025.0 136345.0 -21680 -13.7  
73 Ердийн журмаар: хүн 13513 14122 609 4.5  
74 төгрөг 374056.5 425851.1 51795 13.8  
75 Баривчлуулсан хүний тоо 114 151 37 32.5  
76 Эрх хассан 267 283 16 6.0  
77 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 498 375 -123 -24.7  
78 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан - 4 - -  
               

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна