/ Статистик мэдээ / 2022 ОНЫ 07 САРЫН БАЙДЛААР

2022 ОНЫ 07 САРЫН БАЙДЛААР

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын  
нөхцөл байдлын статистик мэдээ  
/2022 оны эхний 7 сарын байдлаар/  
2022.07.29       Сүмбэр  
  Үзүүлэлт 2021 оны эхний 7 сар 2022 оны эхний 7 сар Өсөлт, бууралт  
Тоо Хувь  
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 77 91 14 18.2  
Хэргийн өнгө 1 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/          
2 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/ 1 3 2 2 дахин  
3  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 46 35 -11 -23.9  
4 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 1 5 4 4 дахин  
5 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/          
6 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/           
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 21 42 21 2 дахин  
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18 0 2 2 2 нэгж   
9 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/ 3 0 -3 3 нэгж  
11 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/ 0 1 1 1 нэгж   
12 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ 3 2 -1 -33.3  
13 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/          
14 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/          
15 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/          
16 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/          
17 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/          
18 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/          
19 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/          
20 Эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг /15.1-15.6/ 2 0 -2 2 нэгж    
21 Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг /25.1-25.6/  0 1 1 1 нэгж   
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 60 53 -7 -11.7  
Сэжигтэн 20 15 хүртэлх насны 0 2 2 2 нэгж  
21 16-17 насны 0 1 1 1 нэгж  
22 18-29 насны 14 18 4 28.6  
23 30-34 насны 10 7 -3 -30.0  
24 35-аас дээш насны 36 25 -11 -30.6  
25 Боловсрол-Дээд 15 1 -14 -93.3  
26 Боловсрол-Тусгай дунд 4 1 -3 -75.0  
27 Боловсрол-Бүрэн дунд 25 25 0 0.0  
28 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 11 20 9 81.8  
29 Боловсрол-Бага 3 4 1 33.3  
30 Боловсролгүй 2 2 0 0.0  
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 31 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 9 11 2 22.2  
32 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 33 34 1 3.0  
33 Эмэгтэй хүн оролцсон 17 7 -10 -58.8  
34 Хүүхэд оролцсон 0 3 3 3 нэгж   
35 Бүлгээр үйлдсэн 0 3 3 3 нэгж  
36 Согтуугаар үйлдэгдсэн 41 27 -14 -34.1  
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 77 91 14 18.2  
  37 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 6 12 6 2 дахин  
38 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 6 9 3 50.0  
39 Гэр орон сууцанд 47 41 -6 -12.8  
40 Авто зам 3 2 -1 -33.3  
41 Бусад газарт 15 27 12 80.0  
42 06-14 цагт 21 21 0 0.0  
43 14-19 цагт 12 34 22 2 дахин  
44 19-22 цагт 18 12 -6 -33.3  
45 22-06 цагт 26 24 -2 -7.7  
46 ГХ-ийн улмаас нас барсан 2 3 1 50.0  
47 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 53 40 -13 -24.5  
48 Учирсан хохирол /сая, төг/ 153 198 41 29.7  
49 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 103 122 19 18.4  
50 Битүүмжилсэн 0 20 20 20.0  
51 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 19 39 20 2 дахин  
52 Илрүүлэлтийн хувь 45.7 51.3 5.6 5.6  
53 Баянтал суманд гарсан 5 7 2.0 40.0  
54 Шивээговь суманд гарсан 5 8 3.0 60.0  
55 Сүмбэр суманд гарсан 67 76 9.0 13.4  
  56 Хүнд гэмт хэрэг 9 19 10 2 дахин  
57 Хөнгөн гэмт хэрэг 68 72 4 5.9  
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 759 704 -55 -7.2  
Өргөдөл 60 Хэрэг нээсэн 75 96 21 28.0  
61 Хэрэг нээхээс татгалзсан 84 67 -17 -20.2  
62 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 182 171 -11 -6.0  
63                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 81 30 -51 -63.0  
64 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 296 316 20 6.8  
65 Харъяалалын дагуу шилжүүлсэн  22 5 -17 -77.3  
67 Үлдэгдэл 19 19 0 0.0  
Тав. Захиргааны зөрчил 10524 12379 1855 17.6  
Хэв журмын нөхцөл байдал 68 Торгосон:-хүн 10222 12025 1803 17.6  
69 Төгрөг 391481.5 471906.6 80425 20.5  
70 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 191 142 -49 -25.7  
71 хуулийн этгээд  1 2 1 2 дахин  
72 төгрөг 118625.0 109935.0 -8690 -7.3  
73 Ердийн журмаар: хүн 10031 11883 1852 18.5  
74 төгрөг 272856.5 361971.6 89115 32.7  
75 Баривчлуулсан хүний тоо 88 120 32 36.4  
76 Эрх хассан 177 225 48 27.1  
77 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 421 340 -81 -19.2  
78 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан          
               
   

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна